با حول و قوه الهی، نمایندگی جامعة المصطفی )ص( در افغانستان در نظر دارد؛ برای یازدهمین مرحله پذیرش از بین برادران و خواهران
رشته » سطح 1و 2 « ارزیابی و مصاحبه، برای تکمیل دوره لیسانس « طلبه در مدارس همکار، با شرایط ذیل ثبت نام کرده و از طریق
در حوزه های علمیه همکار با المصطفی)ص( در کشور افغانستان در سال 1398 » معارف اسلامی « .2 » فقه و معارف اسلامی « . های 1
پذیرش نماید.
شرایط پذیرش؛

pdf اطلاعیه پذیرش نمایندگی جامعة المصطفی)ص( العالمیة در افغانستان98 (639 KB)

 

 

 

کلیه حقوق سایت متعلق است به جامعة المصطفی العالمیة
دیزاین شده در سما